Obsah

 • Typologie osobnosti ve vztahu ke komunikaci
 • Co je to komunikace
 • Komunikační styl jedince
 • Kdo jsem já, kdo jsi ty
 • Co a jak ovlivňuje komunikační styly různých typů lidí
 • Verbální a neverbální projevy komunikace, pozorování verbálních a neverbálních projevů komunikace různých typů lidí ve skupině a reakce na ně (praktická cvičení)
 • Preferenční chování jednotlivce a jeho vliv na skupinu
 • Typy osobností a jejich motivace, preference, obavy
 • Komunikace s různými typy lidí – vzorec komunikace, skladba, tempo, časování
 • Komunikační strategie jako základ dorozumění se
 • Jak a kdy modifikujeme chování
 • Prevence předcházení konfliktům při komunikaci
 • Praktický nácvik komunikace s různými typy lidí
Obsah

 • Co je to Time management a v čem mi pomůže
 • Identifikujte žrouty času
 • Metody plánování času
 • Eisenhowerův princip hospodaření s časem
 • Stanovení priorit
 • Denní záznam
 • Výkonnostní křivka aneb kdy se do toho pustit
 • Jak ušetřit čas při komunikaci s ostatními – umění říct NE
 • Delegujte práci
 • Praktické rady pro úsporu času
 • Akční plán
Obsah

 • Leadership a faktory, které jej ovlivňují
 • Styly řízení
 • Řízení změn a leadership
 • Vhodnost manažera
 • Okolní prostředí a faktory ovlivňující styl řízení
 • Jak vytipováváme vedoucí manažery
 • Kompetenční model
 • Rozdělení vedoucích pracovníků, vhodnost, hodnocení jak reagují v určitých situacích
 • Rozdíl mezi manažerem a lídrem
Obsah

 • Typy porad a schůzek, jejich specifika a cíle
 • Obecné zásady řízení porad, schůzek
 • Nejčastější chyby a problémy při vedení porad a návrhy jejich praktického řešení
 • Efektivním řízením porad k úspoře času
 • Řízení a organizace porad managementu, spolupracovníků v oddělení, týmů, schůzky se zákazníkem
 • Příprava porady a schůzek – na co se zaměřit, strukturu, časový plán porad, schůzek
 • Struktura porady, schůzky -diskuse a srovnání stavu ve firmě x teorie x praxe manažerů v různých firemních kulturách
 • Připravenost a kompetentnost účastníků porady jako předpoklad efektivní porady (triky a tipy)
 • Brainstorming – triky a tipy
 • Vedení porady za účasti nadřízeného,
 • Vedení porady v multikulturním prostředí (triky a tipy)
 • Administrativa a zápis z porady, schůzky
 • Zadávání úkolů, pochopení zadání, kontrola
 • praktický nácvik s ohledem na typ osobnosti manažera,
 • zpětná vazba, hodnocení.
Obsah

 • Priority společnosti, manažera, spolupracovníka a jejich sladění
 • Stanovení cílů a jak jich dosáhnout
 • Proč každý z nás využívá čas s jinou mírou efektivity
 • Čas – plánování, hospodaření s časem, využití prostoru
 • Co nám bere čas
 • Efektivní využití času – způsoby jak využít čas, Paretova analýza, ABC analýza
 • Delegování, zastupitelnost
 • Diskuse, koš úkolů aneb od priorit zpět k plánování času
Pro koho

Manažery, vedoucí týmu, klíčové zaměstnance, projektové manažery, pro které je komunikace důležitou součástí jejich práce a nezbytným nástrojem prosazení záměrů a cílů.

Cíl

 • Připravit se na vyjednávání a zvolit správnou strategii vyjednávání
 • Umět řídit vyjednávací rozhovor a reagovat
 • Zvládnout obtížné situace během vyjednávání
 • Umět dosáhnout dohod

Obsah

 • Druhy vyjednávání
 • Příprava, strategie vyjednávání
 • Definice cílem limitní pozice, BATNA
 • Taktiky a metody (postup, fáze vyjednávání, techniky argumentace)
 • Osobnost a emoce
 • Řeč těla při vyjednávání a jak je využít
 • Komunikace a manipulace (typy manipulace a obrana, asertivita ve vyjednávání)
 • Obtížné situace (časový faktor a obrana, asertivita ve vyjednávání)
 • Vyjednávací techniky
 • Průběžné procvičování vč. zpětné vazby

Organizace

Školení je koncipováno jako praktický a interaktivní jednodenní trénink.

Obsah

 • Cíle prezentace společnosti
 • Jak prezentovat společnost, jak sebe
 • Co mám prezentovat
 • Sestavení materiálů pro prezentaci
 • Schopnost zaujmout, komunikace s posluchačem
 • Hlasový projev, řeč těla
 • Rušivé vlivy
 • Reakce na otázky, paměť myšlení
 • Kreativita a prezentační dovednosti
 • Tvorba materiálů k prezentaci
 • Využití techniky
 • Prezentace
 • Co je to image
 • První dojem a osobnost manažera
 • Osobní styl
 • Základy profesního stylu.
Obsah

 • Orientace v obchodním plánu
 • Stanovení priorit
 • Od obchodníka k profesionálovi
 • Je důležité zvítězit
 • Psychologie krátkodobé ztráty pro konečný úspěch
 • Jak si udržet zákazníka
 • Jak získat zákazníka
 • Příprava schůzek – praktický rozbor zadaného úkolu a realizace
 • Vyjednávací taktiky, psychologie obchodu
 • Aktivní naslouchání
 • Technika kladení otázek
 • Inovace a poprodejní servis jako součást konkurenční výhody
 • Práce a podpora prodejního týmu
 • Prezentace
 • Aktivní trénink – komunikace, projev, řeč těla, naslouchání, kladení otázek, prezentace
 • Zpětná vazba.
Obsah

 • Typologie osobnosti ve vztahu ke komunikaci,
 • co je to komunikace,
 • komunikační styl jedince,
 • kdo jsem já, kdo jsi ty,
 • komunikační styl jedince,
 • co a jak ovlivňuje komunikační styly různých typů lidí,
 • verbální a neverbální projevy komunikace,
 • pozorování verbálních a neverbálních projevů komunikace různých typů lidí ve skupině a reakce na ně
 • (praktické cvičení),
 • preferenční chování jednotlivce a jeho vliv na skupinu,
 • typy osobností a jejich motivace, preference, obavy,
 • komunikace s různými typy lidí – vzorec komunikace, skladba, tempo, časování,
 • komunikační strategie jako základ dorozumění se,
 • jak a kdy modifikujeme chování,
 • prevence předcházení konfliktům při komunikaci,
 • praktický nácvik komunikace s různými typy lidí.
Obsah

 • Leadership je o cílech
 • Jak efektivně plánovat a projednávat cíle
 • Každodenní komunikace orientovaná na ovlivnění výkonu
 • Efektivita stanovení a hodnocení cílů
 • Meeting se zaměstnanci
 • Jak hodnotit výsledky
 • Koučovací rozhovor
 • Jak ovlivnit jednotlivce (tým), aby přijal lepší a rychlejší rozhodnutí
 • Energetizace týmu
 • Jak zvýšit kreativitu a inovativnost týmu
 • Zpětná vazba bez příkras aneb účinnost na prvním místě
 • Zapojení týmu do dění ve firmě
 • Koučování jako základ výkonnostního leadershipu.
Obsah

 • Osobnost manažera
 • Role manažera
 • Komunikace manažera
 • Styly vedení a jejich použití
 • Jak stanovit cíle
 • Jak získat akceptaci podřízených k cílům
 • Jak zvládnout konflikt, námitku
 • Manažerské nástroje a jejich využití
Obsah

 • Struktura obchodního jednání
 • Jak se připravit na jednání, cíl jednání
 • Jak si vybudovat vztah s klientem
 • Jak zjistit typ klienta, přizpůsobení komunikace
 • Technika kladení otázek, zjištění potřeb
 • Jak překonat a využít námitku klienta
 • Techniky uzavření obchodu
 • Vyjednávání
Pro koho

Je určen pro všechny, kteří potřebují efektivně vést jednotlivce i týmy. Ideální pro začínající i zkušené manažery, kteří nejen že si chtějí oživit naučené dovednosti a znalosti, ale získat i nový pohled na vedení lidí.

Cíl

 • Pochopit roli manažera – vzájemná očekávání
 • Efektivně komunikovat a přesvědčit
 • Využívat efektivně styly vedení
 • Využívat manažerské nástroje

Obsah

 • Osobnost manažera
 • Komunikace manažera
 • Styly vedení a jejich použití
 • Jak stanovit cíle
 • Jak získat akceptaci podřízených k cílům
 • Zvládněte konflikt, námitku
 • Manažerské nástroje a jejich využití

Organizace

Školení je koncipováno jako praktický a interaktivní jednodenní trénink.

Je využívána celá škála tréninkových metod (brainstroming, diskuze, rolové hry).

Nezávazná poptávka

 • Vaše jméno*
  0
 • Telefon*
  1
 • E-mail*
  2
 • Služba*vyberte prosím, o jakou službu máte zájem
  3
 • Další informace*organizační informace, zvláštní přání apod.
  4
 • 5